Sunday, May 5, 2013

NEET-2013 KEY SHEET - W- SERIESNEET-2013  KEY SHEET

                                         DATE : 05–05–2013

 


W- SERIES

PHYSICS

1)         1
2)         3
3)         2
4)         1
5)         3
6)         1
7)         2
8)         1
9)         4
10)     2
11)     4
12)     1
13)     4
14)     2
15)     2
16)     2
17)     4
18)     3
19)     1
20)     1
21)     2
22)     1
23)     2
24)     2
25)     4
26)     2
27)     2
28)     2
29)     4
30)     2
31)     2
32)     4
33)     1
34)     1
35)     2
36)     2
37)     3
38)     1
39)     3
40)     1
41)     2
42)     3
43)     3
44)     -
45)     1,3

 

CHEMISTRY

46)    3
47)    4
48)    3
49)    2
50)    3
51)    3
52)    4
53)    1
54)    1
55)    2
56)    4
57)    3
58)    3
59)    1
60)    2
61)    3
62)    2
63)    1
64)    2
65)    4
66)    4
67)    4
68)    4
69)    2
70)    1
71)    3
72)    1
73)    3
74)    2
75)    3
76)    2
77)    2
78)    3
79)    3
80)    3
81)    1
82)    2
83)    4
84)    2
85)    2
86)    3
87)    3
88)    3
89)    2
90)    3

 

BIOLOGY


 91)      3
      92)      3
      93)      2
      94)      2
      95)      4
      96)      3
      97)      2
      98)      1
      99)      1
   100)      2
   101)      3
   102)      2
   103)      3
   104)      3
   105)      4
   106)      2
   107)      3
   108)      2
   109)      4
   110)      4
   111)      4
   112)      2
   113)      4
   114)      4
   115)      3
   116)      1
   117)      3
   118)      4
   119)      3
   120)      2
   121)      2
   122)      1
   123)      2
   124)      4
   125)      2
   126)      1
   127)      3
   128)      3
   129)      3
   130)      1
   131)      3
   132)      3
   133)      3
   134)      1
   135)      4

 

136)      1
137)      3
138)      3
139)      2
140)      3
141)      3
142)      4
143)      4
144)      1
145)      4
146)      1
147)      1
148)      1
149)      3
150)      3
151)      1
152)      1
153)      2
154)      3
155)      1
156)      1
157)      3
158)      3
159)      4
160)      1
161)      4
162)      2
163)      4
164)      3
165)      2
166)      3
167)      3
168)      3
169)      2
170)      3
171)      4
172)      1
173)      1
174)      4
175)      1
176)      4
177)      1
178)      3
179)      1
180)      2

BOTANY   : RAVI TEJA (9490947607)

ZOOLOGY     :   SRIDHAR ( 9703579573)
PHYSICS        : CH SRINIVAS & VASU BABU  ( 9490608071) (9493567235)
CHEMISTRY : RKS, KVL, YVR  ( 9949396702, 9441325544, 7386978119)