Sunday, May 5, 2013

NEET-2013 KEY SHEET - X- SERIESNEET-2013  KEY SHEET

                                         DATE : 05–05–2013

 


X- SERIES

CHEMISTRY

1)         2
2)         4
3)         2
4)         1
5)         4
6)         3
7)         4
8)         1
9)         2
10)     2
11)     2
12)     2
13)     3
14)     2
15)     1
16)     2
17)     3
18)     3
19)     1
20)     3
21)     4
22)     4
23)     2
24)     2
25)     1
26)     3
27)     2
28)     3
29)     2
30)     1
31)     2
32)     1
33)     2
34)     2
35)     1
36)     3
37)     1
38)     4
39)     1
40)     1
41)     1
42)     2
43)     2
44)     4
45)     1

 

BIOLOGY

46)    2
47)    2
48)    1
49)    2
50)    3
51)    4
52)    4
53)    3
54)    2
55)    4
56)    3
57)    3
58)    1
59)    4
60)    1
61)    2
62)    3
63)    3
64)    4
65)    4
66)    2
67)    1
68)    4
69)    1
70)    4
71)    1
72)    3
73)    2
74)    3
75)    4
76)    4
77)    3
78)    4
79)    2
80)    1
81)    2
82)    2
83)    3
84)    2
85)    3
86)    3
87)    1
88)    2
89)    2
90)    2


 91)      2
      92)      4
      93)      2
      94)      4
      95)      1
      96)      2
      97)      2
      98)      2
      99)      3
   100)      1
   101)      4
   102)      2
   103)      2
   104)      2
   105)      1
   106)      1
   107)      2
   108)      3
   109)      1
   110)      1
   111)      3
   112)      4
   113)      2
   114)      2
   115)      3
   116)      3
   117)      2
   118)      2
   119)      1
   120)      4
   121)      3
   122)      3
   123)      2
   124)      1
   125)      4
   126)      4
   127)      2
   128)      4
   129)      4
   130)      2
   131)      4
   132)      1
   133)      2
   134)      1
   135)      4

 

PHYSICS

136)      4
137)      1
138)      3
139)      2
140)      3
141)      4
 142)      1
143)      1
144)      2
145)      4
146)      3
147)      1
148)      3
149)      1
150)      4
151)      2
  152)      -
153)      2
154)      1
155)      4
156)      1
157)      1
158)      1
159)      4
160)      4
161)      1
 162)      3
163)      4
164)      1
165)      1
166)      2
167)      1
168)      4
169)      2
170)      3
171)      4
172)      2,4
173)      1
174)      4
175)      3
176)      1
177)      4
178)      2
179)      1
180)      1

 

BOTANY   : RAVI TEJA (9490947607)

ZOOLOGY     :   SRIDHAR ( 9703579573)
PHYSICS        : CH SRINIVAS & VASU BABU  ( 9490608071) (9493567235)
CHEMISTRY : RKS, KVL, YVR  ( 9949396702, 9441325544, 7386978119)

No comments: