Sunday, May 5, 2013

NEET-2013 KEY SHEET - Y SERIES                           NEET-2013  KEY SHEET

                                         DATE : 05–05–2013

 


Y SERIES

BOIOLOGY

1)         4
2)         3
3)         4
4)         4
5)         4
6)         2
7)         2
8)         3
9)         1
10)     2
11)     2
12)     2
13)     1
14)     4
15)     3
16)     4
17)     4
18)     4
19)     1
20)     4
21)     4
22)     4
23)     4
24)     3
25)     2
26)     1
27)     3
28)     1
29)     4
30)     2
31)     4
32)     1
33)     2
34)     2
35)     4
36)     3
37)     2
38)     4
39)     2
40)     1
41)     2
42)     4
43)     1
44)     3
45)     4

 

46)    1
47)    2
48)    4
49)    3
50)    3
51)    3
52)    4
53)    3
54)    2
55)    4
56)    3
57)    2
58)    3
59)    1
60)    1
61)    1
62)    4
63)    1
64)    1
65)    3
66)    4
67)    1
68)    2
69)    3
70)    1
71)    1
72)    4
73)    3
74)    4
75)    3
76)    2
77)    4
78)    2
79)    2
80)    4
81)    2
82)    4
83)    4
84)    4
85)    4
86)    4
87)    3
88)    2
89)    1
90)    2


PHYSICS  
 91)      3
       92)      -
      93)      3
      94)      4
 95)      2,4
      96)      2
      97)      4
      98)      3
      99)      3
   100)      2
   101)      2
   102)      1
   103)      3
   104)      2
     105)      1
   106)      4
   107)      3
   108)      3
   109)      3
   110)      3
   111)      4
   112)      1
   113)      2
   114)      3
     115)      2
   116)      3
   117)      3
   118)      2
   119)      3
   120)      2
   121)      1
   122)      4
   123)      4
   124)      2
     125)      4
   126)      2
   127)      2
   128)      1
   129)      3
   130)      3
   131)      3
   132)      3
   133)      2
   134)      1
     135)      1

 

CHEMISTRY

136)      4
137)      4
138)      4
139)      3
140)      2
141)      1
142)      3
143)      1
144)      4
145)      3
146)      4
147)      3
148)      3
149)      2
150)      2
151)      3
152)      2
153)      1
154)      4
155)      4
156)      4
157)      3
158)      4
159)      4
160)      2
161)      2
162)      1
163)      1
164)      4
165)      4
166)      3
167)      1
168)      3
169)      3
170)      3
171)      2
172)      4
173)      4
174)      4
175)      3
176)      1
177)      3
178)      1
179)      4
180)      4

 

BOTANY   : RAVI TEJA (9490947607)

ZOOLOGY     :   SRIDHAR ( 9703579573)
PHYSICS        : CH SRINIVAS & VASU BABU  ( 9490608071) (9493567235)
CHEMISTRY : RKS, KVL, YVR  ( 9949396702, 9441325544, 7386978119)


No comments: